Latin Name                                   Common Name

Asclepias linearis                          Slim Milkweed

Asclepias obovate                         Zizotes

Asclepias perennis                        Aquatic Milkweed

Asclepias tuberosa                        Butterfly Milkweed

Asclepias verticillata                      Whorled Milkweed

Asclepias viridis                              Green Milkweed